REGULAMIN KLUBU

ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA

 1. Członkowie uzyskują uprawnienia do treningów po wniesieniu miesięcznej bądź jednorazowej opłaty.
 2. Wysokość opłat ustalana jest okresowo i podawana do wiadomości w formie cennika
 3. Klient Fitness Klubu STUDIO FORMY , który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową, zwaną dalej Kartą. Koszt karty klubowej wynosi 10 zł i pobierany jest jednorazowo. Wydanie duplikatu karty 10zł.
 4.  Karnety wystawiane są imiennie i tylko właściciel karnetu jest upoważniony do korzystania z niego.
 5. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet miesięczny, jak również nie przenosi

niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.

 1.  Klient ma prawo zawiesić karnet tylko w przypadku choroby lub kontuzji. O takim zdarzeniu klient powinien natychmiast powiadomić dyrekcję STUDIO FORMY RELAKS . Zawieszenie będzie obowiązywać od dnia poinformowania o tej sytuacji , w innych przypadkach zawieszenie nie będzie uwzględniane. Karnety mogą być zawieszane na okres 31dni  w roku kalendarzowym.
 2. Wykluczenie z Fitness Klubu STUDIO FORMY Relaks i pozbawienie członkowstwa następuje z chwilą naruszenia regulaminu.
 3. O wykluczeniu z Fitness Klubu STUDIO FORMY Relaks  osoba zostaje powiadomiona ustnie.

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU


1       Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej.  Karta członkowska może być używana tylko przez Członka, Członek nie może nikomu pożyczać swojej karty członkowskiej, ani zezwalać na jej  użycie.

1a          Karnet należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu i odebrać przy wyjściu. Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.

2       Członkowie oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Fitness Klub STUDIO FORMY Relaks nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia.

3       Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu.

4       Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach.

5       Członkowie zobowiązani są nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

6       Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń siłowych. Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni.

7       Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

8       Klub nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni

9       Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia

10     Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności odpowiada ćwiczący

11      Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i wysokości opłat.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KLUB

 

1       Na terenie Fitness Klub STUDIO FORMY zabrania się przynoszenia i picia alkoholu, palenia tytoniu.

2       Należy przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.

3       Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne.

4       W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku należy prosić o asekurację

5       Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AEROBIKU

 

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych, które posiadają ważny KARNET bądź wniosły opłatę jednorazową
 2. Ceny karnetów reguluje aktualny cennik
 3. Rezerwacji można dokonać pod warunkiem wykupienia karnetu ilościowego lub karnetu  wartościowego na kwotę nie niższą niż wartość zarezerwowanych zajęć, lub wykupienie jednorazowej wejściówki
 4. Rezerwację uważa się za obowiązującą, gdy środki na karnecie wartościowym lub ilościowym  pokrywają wartość zarezerwowanych zajęć.
 5. Karnet na zajęcia aerobiku wykupuje się na jeden miesiąc (31dni) liczony od dnia zakupu
 6. Karnet należy pokazać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu .Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
 7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach fitness pierwszeństwo przysługuje osobom, które wcześniej uiściły opłatę za zajęcia
 8. Klient ma prawo do przeniesienia jednych zajęć miesięcznie, pod warunkiem że zgłosi to najpóźniej do godziny 14.00 danego dnia nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.
 9. Wszystkie przedmioty osobiste należy zostawić w zamkniętej szafce
 10.  Osoby posiadające rezerwację powinny zgłosić się do recepcji  nie później niż 15  minut przed zajęciami. Po tym czasie STUDIO FITNESS Relaks ma prawo do wpuszczenia osób rezerwowych.
 11. W przypadku liczby osób w grupie < 5 STUDIO FITNESS Relaks  ma prawo odwołać w/w zajęcia, osoby zapisane mają możliwość wykorzystania zajęć w innym terminie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące działalności proszę zgłaszać do właściciela klubu   lub na WWW.STUDIORELAKS.PL

 

 


 

                                              

                                                                                   OŚWIADCZENIE

IMIE I NAZWISKO……………………………………………………………data ur ………………………..

ADRES……………………………………………………………………………………………………….

TELEFON KONTAKTOWY……………………………………………………………………………….

ADRES E-MAIL……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zajęciach grupowych i na siłowni.

Uczestniczę w w/w zajęciach na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/am się z regulaminem obowiązującym w klubie STUDIO FORMY RELAKS i będę go przestrzegać.

 

podpis klubowicza

Wszelkie prawa zastrzeżone - StudioRelaks